REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na wydarzenia podczas Festiwalu kuchni i kultur świata za pośrednictwem strony internetowej www.festiwal.jemywtarnowie.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
 2. Sprzedawcą biletów jest Stowarzyszenie Restauracji w Tarnowie z siedzibą przy ul. Krasińskiego 42, 33-100 Tarnów, numer NIP: 9930677138; (dalej jako „Organizator”).
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a Organizatorem .
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. Organizator nie jest płatnikeim podatku VAT.
 5. W celu otrzymania faktury należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
 6. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy payu.pl.
 7. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:
  • dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
  • program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader).

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży biletów online.

 1. Procedura zakupu biletów polega na:
  • rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,
  • wybór wydarzenia oraz ilości biletów,
  • wybór formy odbioru biletu,
  • dokonanie płatności za bilet,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
 3. Formy płatności za bilety:
  • płatność kartą płatniczą/kredytową
  • płatność e-przelewem.
  • Blik
 4. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości odbioru zakupionych biletów:
  • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada unikalny kod kreskowy, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy skanują kod przy wejściu na wydarzenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na wydarzenie w wypadku ujawnienia duplikatu biletu,
  • okazanie w formie elektronicznej.
 5. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej 12 godziny przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.festiwal.jemywtarnowie.pl.
 6. Osoby, które kupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, przed wejściem na spektakl zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.
 7. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej
  nie oznacza braku biletów w kasie.

III. Zwroty

 1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania wydarzenia bądź zmiany rodzaju wydarzenia przez Organizatora.
 2. Informacja o wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1-2 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przez system płatności lub przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.
 4. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom, które spóźnią się na dalszą część spektaklu graną po przerwie. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: jemy@jemywtarnowie.pl. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Organizator nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podanie
  danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
 2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem
  przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.
 3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.
 2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.